africa page four

hippo, ngoro goro crater, Tanzania

lioness, ngoro goro

 

previous ------- contents ------- next